วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำ่กว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมติดต้ังหลังคาโดยสารและที่นั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)