งานแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ2566 เต็มเล่ม https://drive.google.com/file/d/1nkYN7ganmV_02ZppHsjSXF7Ip6G-A4BN/view?usp=sharing