ยินดีต้อนรับกลับจากการฝึกอาชีพ ปวส.

สัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 👷

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิด

กล่าวตอนรับนักศึกษา พร้อมด้วย นายคมสัน พึ่งพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ ตึกวิทยบริการ (ตึกเขียว )