การประเมินโครงการอบรมและพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย