วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยรับการประเมินประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นายคมสันต์ พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ให้การต้อนรับคณะกรรมการและรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินนำโดย

นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ประธานกรรมการ

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคมหาสารคาม รองประธานคณะกรรมการ

นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายนายสมศักดิ์ คำสนิท ผู้อำนวยการเทคนิควังน้ำเย็น กรรมการ

นายนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง กรรมการ

นายประเสริฐ เพ็ชรสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กรรมการและเลขานุการ

ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นครั้งนี้ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินและนำเสนอผลงานองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและนำคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานองค์การฯ สำนักงานชมรมวิชาชีพทุกชมรม อีกทั้งคณะกรรมการยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย