วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการ ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (Supervision of Teaching) ครูผู้สอน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ได้เเก่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เทคนิคพื้นฐาน สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี เเละคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่มุ่งให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่างๆของผู้เรียน รวมถึงความพร้อมของอาคารสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ