วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม นายกิรัณ อาสุระ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการ คณะครู ครูที่ปรึกษาองค์การฯ และนักเรียน นักศึกษาองค์การฯ วิทยาลัยการการอาชีพบรรพตพิสัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ในการเข้าประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (สถานศึกษาขนาดเล็ก) รอบที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวิบูลย์ ภักดีศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นางสาวคมคาย นาคคชสีห์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย