วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และนายมานพ ชูยิ้ม หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยโดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะวิชาชีพ ประมวลผลความคิดในการเรียน วิชาโครงงาน พร้อมทั้งคัดเลือกนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป