การแต่งกาย ของนักเรียน นักศึกษา ในการเข้ารับประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ( วันซ้อมรับประกาศนียบัตร )

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

☑️( แต่งกายชุด นักเรียน นักศึกษา ถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยฯ )

☑️วันที่ 23 มีนาคม 2566 ( วันรับประกาศนียบัตร )

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

( แต่งกายชุด นักเรียน นักศึกษา ถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยฯ )

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย