วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และนายมานพ ชูยิ้ม หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยโดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะวิชาชีพ ประมวลผลความคิดในการเรียน วิชาโครงงาน พร้อมทั้งคัดเลือกนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป

21 ก.ย. 2023

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เคลื่อนที่ ณ หมู่ ๒ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ในการจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย

21 ก.ย. 2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของครูผู้สอนอาชีวศึกษา

15 ก.ย. 2023
------------------------------------------------------------------ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการ

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และวีดีทัศน์นำเสนอการสอนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเข้าสู่วิทยฐานะสายการสอน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

15 ก.ย. 2023
--------------------------------------------------------------- วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม นายกิรัณ อาสุระ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และวีดีทัศน์นำเสนอการสอน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเข้าสู่ว
    • 1
    • 2