วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) โดยมี ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสาขาวิชา ของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 103 สาขาวิชา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งไปเพื่อร่วมขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

27 มิ.ย. 2023

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)โดยมีนางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณชุลีรัตน์ นามปาน วิทยากรจากสำนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย และคณะร่วมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญเกิดความปิติและสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทย ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

26 มิ.ย. 2023

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566นายชุมพล ศิริครินทร์ นายอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำการโหลดแอปพลิเคชั่น ThaiD ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

20 มิ.ย. 2023
ซึ่งแอปพลิเคชั่น Thai iD เป็นแอปพลิเคชั่น ที่ใช้แทนบัตรประชาชนโดยสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน แทนการแสดงตนด้วยบัตรประจำตัว เนื่องจากผลบังคับใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา 14 ที่ว่า "ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าห