วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประธานกรรมการอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการขออนุมัติเปิดสอนสาขาใหม่ ในปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายอภิชาต ชุติรัตนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์นางพรเนตร กระจาย ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยนางพรเนตร กระจาย ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยร่วมเป็นคณะกรรมการในการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและศักยภาพในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

30 ม.ค. 2023

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประธานกรรมการอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการขออนุมัติเปิดสอนสาขาใหม่ ในปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายอภิชาต ชุติรัตนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์นางกมลศรี กกขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นายสุปรัชญา ประดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นางพรเนตร กระจาย ครู วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นางสาวนริศรา วิชาพร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ร่วมเป็นคณะกรรมการในการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและศักยภาพในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2565 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า

21 ม.ค. 2023
    • 1
    • 2