ประวัติวิทยาลัยๆ

615044 340050759422265 1136619935 o

 

ความเป็นมา

   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในท้องถิ่น รวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภท วิทยาลัยการอาชีพ เพื่อจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศอันเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2540

 

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีเนื้อที่ 40 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบางตาหงาย อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศเหนือ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
ทิศใต้ จรด ถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
ทิศตะวันออก จรด โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
ทิศตะวันตก จรด ถนนบรรพตพิสัย นครสวรรค์
พื้นที่ตั้งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นบึงน้ำเก่าที่เรียกกันว่า “บึงสลิด”