นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

icon งานวจย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Wifi Mobile PC

- คู่มือการใช้งาน ระบบ RMS2007

      บุคลากร  1  2  3

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามดูแลผู้เรียน

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ2560

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์60

   บันทึกเร่งด่วน60

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ60

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

งานบุคลากร

   เปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์

   ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

   บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ

   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

   แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน

งานวิชาการ  

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    บันทึกข้อความแจ้งขาดเรียน 2-2560

    แบบการส่งผลการเรียน-ขร

    แบบการส่งผลการเรียน-มส

    หมดสิทธิสอบ

    progress-chart-59

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    รายงานการขาดเรียน

    รายชื่อ ปวช.1 

    รายชื่อ ปวช.2

    รายชื่อ ปวช.3

    รายชื่อ ปวส.1

    รายชื่อ ปวส.2

งานหลักสูตร

    แผนจัดการเรียนรูุ้60

    แบบบันทึกหลังการสอน

งานวัดผลประเมินผล

   ระเบียบ ปวช.56 และเอกสารแนบท้ายระเบียบ

   ระเบียบ ปวส.57 และแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายระเบียบ

   เอกสารวัดผล

   แบบฟอร์มหมดสิทธิ์สอบ1-60

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ word Excel

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

งานแนะแนวและจัดหางาน

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสาแบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

biceinvention

 

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

 

 รบสมครนกเรยน1

งบทดลองรวม

 

- รายงานงบทดลองเดือน ส.ค.2560

- รายงานงบทดลองเดือน ก.ย.2560

- รายงานงบทดลองเดือน ต.ค.2560

- รายงานงบทดลองเดือน พ.ย.2560

- รายงานงบทดลองเดือน ธ.ค.2560

- รายงานงบทดลองเดือน ม.ค.2561 งวดที่ 1 2 3

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง


 

teacher

 


ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน

 

20864597 1776057059095712 1433075757 n 20864121 1776057052429046 756514421 n 1 

       วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อ "ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย" ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 icon new2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเ้ฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลล์หัวฉีดคอมมอนเรล


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 

 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐อเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว) ครั้งที่ 2

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว)

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

boss

นายสมหมาย  โพธิ์อ่อน

ผู้อำนวยการ

รับสมัครออนไลน์

samakr

คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ad61

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

447129
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
100
54
185
446683
1081
2149
447129
Your IP: 54.224.44.168
Server Time: 2018-04-24 21:15:37

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ