RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Wifi Mobile PC

- คู่มือการใช้งาน ระบบ RMS2007

      บุคลากร  1  2  3

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามดูแลผู้เรียน

pranorm

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

   งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ2562

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์60

   บันทึกเร่งด่วน60

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ62

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

งานบุคลากร

   เปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์

   ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

   บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ

   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

   แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน

   แบบฟอร์มการจัดทำ

   แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)

       - ระดับ 1  

       - ระดับ 2-5  

งานวิชาการ 

    การเก็บเงินบำรุงการศึกษา icon new2

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    รายงานการขาดเรียน61

    รายชื่อ ปวช.1  update

    รายชื่อ ปวช.2  update

    รายชื่อ ปวช.3  update

    รายชื่อ ปวส.1  update

    รายชื่อ ปวส.2  update

 

งานสื่อการเรียนการสอน

   แบบประเมินการใช้สื่อการสอน 

งานหลักสูตร

  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้2562

  ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรูุ้2-61 

  แบบบันทึกหลังการสอน2562

งานวัดผลประเมินผล

   คำร้องฯงานวัดผลและประเมินผล

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวช.2556

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวส.2557

   ระเบียบการวัดผลประเมินผลหลักสูตรระยะสั้น 2558

   โปรเเกรมสถิติการวิเคราะห์ข้อสอบการทำวิจัย

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ 62 word Excel

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

  สมุดบันทึกการปฏิบัติงงนักเรียนฝึกงาน

  ระดับ  ปวช.   ปวส. icon new2

งานแนะแนวและจัดหางาน

  แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

  ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

  แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.) ปีการศึกษา2562

  ระเบียบการกู้ยืมเงิน

  ใบสมัครขอทุน Set

  แบบฟอร์มขอทุนราชกุมารี

งานวิทยบริการและห้องสมุด

  แบบรายการหนังสือ

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

biceinvention

 

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ครั้งที่ 5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 4  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ครั้งที่ 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 3   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 3  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเ้ฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลล์หัวฉีดคอมมอนเรล


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 

 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐อเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว) ครั้งที่ 2

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว)

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

director

นายทวีวัฒน์  รื่นรวย

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ระบบบริหารสถานศึกษา STD2018

std2018 officer

 

std2018 teacher

 

std2018 student

 

รับสมัครออนไลน์

samakr

คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ad61

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

logo nsru

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

493661
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
80
108
347
492731
1770
2121
493661
Your IP: 35.175.201.14
Server Time: 2020-01-22 11:21:04

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ