นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่น

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่วน-วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

งานบุคลากร

   เปลี่ยเวรยาม

   ใบลา

   เดินทางไปราชการ

งานวิชาการ  

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    หนังสือแจ้งขาดเรียน

    แบบการส่งผลการเรียน-ขร

    แบบการส่งผลการเรียน-มส

    หมดสิทธิสอบ

    progress-chart-59

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    บันทึกหลังสอน

    รายงานการขาดเรียน

    รายชื่อ ปวช.1 

    รายชื่อ ปวช.2

    รายชื่อ ปวช.3

    รายชื่อ ปวส.1

    รายชื่อ ปวส.2

งานหลักสูตร

    แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้

งานวัดผลประเมินผล

   ระเบียบ ปวช.56 และเอกสารแนบท้ายระเบียบ

   ระเบียบ ปวส.57 และแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายระเบียบ

   เอกสารวัดผล

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

งานวิจัย

  บันทึกจัดซื้อ

  ประมาณการ

  ฟอร์มสผ.1

  ข้อกำหนด เกณฑ์

  แบบนำเสนอ

  แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์

  แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

  ตัวอย่างรูปเล่มโครงการนักเรียน

  คู่มือ สิ่งประดิษฐ์ อศจ ภาค ชาติ

  ร่างคำสั่งประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  ตัวอย่างรูปเล่มวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

   - กระเป๋าเครื่องเสียง WORD

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ WORD

   - แผ่นพับสิ่งประดิษฐ์-digital-voltage

      กาบไผ่

  วิจัยในชั้นเรียน  

งานแนะแนวและจัดหางาน

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสาแบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

รับสมัครพนักงานราชการ

แสดงความยินดี

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

22525600

 

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2252560

ไหว้ ครูช่าง

1762560

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดพิธีไหว้ครู-ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Fix it center

1862560

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ณ โรงเรียนวัดหนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 17-18 มิถุนายน 2560

มอบทุนการศึกษา

2352560

ออกหน่วย โรงเรียนเนินพระยอม

1162560

ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ

862560

ทำหน้าที่หัวหน้างานทวิภาคีเรียบร้อย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับปวส.2 ครั้งที่ 1จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี กลับนครสวรรค์แล้วครับ ครั้งที่ 2 เจอกัน จ.สมุทรปราการ จ.กรุงเทพ 19 มิ.ย 2560 ถ้าครูไม่ติดภารกิจอะไรนะครับผม

 

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

1062560

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รับการตรวจประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา รอบตัดสิน ระดับภาคเหนือ "ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วคอมพิวเตอร์" E-CAD Room คลิกดูภาพ

 

รับการประเมินขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

999960560

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายคมสัน พึ่งพรหม ครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้รับการประเมินขอมีวิทยฐานะชำนาญการ จากท่านกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรม

3052560

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งครูที่ปรึกษาของแต่ละแผนกวิชา

 

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งครูที่ปรึกษาของแต่ละแผนกวิชา

 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วิทยาลัยการอาชีพบรรพติสัย

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 icon new2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 

 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐อเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว) ครั้งที่ 2

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว)

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

PO

นายอนันต์ โดรณ

ผู้อำนวยการ

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

423033
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
104
86
456
422089
1732
2671
423033
Your IP: 54.162.76.55
Server Time: 2017-06-22 19:02:18

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ