ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

banner edr 1

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Wifi Mobile PC

- คู่มือการใช้งาน ระบบ RMS2007

      บุคลากร  1  2  3

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามดูแลผู้เรียน

pranorm

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

   งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ2562

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์60

   บันทึกเร่งด่วน60

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ62

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

งานบุคลากร

   เปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์

   ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

   บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ

   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

   แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน

   แบบฟอร์มการจัดทำ

   แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)

       - ระดับ 1  

       - ระดับ 2-5  

งานวิชาการ 

    การเก็บเงินบำรุงการศึกษา icon new2

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    รายงานการขาดเรียน61

    รายชื่อ ปวช.1  

    รายชื่อ ปวช.2  

    รายชื่อ ปวช.3  

    รายชื่อ ปวส.1  

    รายชื่อ ปวส.2  

งานสื่อการเรียนการสอน

   แบบประเมินการใช้สื่อการสอน 

งานหลักสูตร

  แบบฟอร์มส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ icon new2

  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้2562

  ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรูุ้2-61 

  แบบบันทึกหลังการสอน2562

งานวัดผลประเมินผล

   คำร้องฯงานวัดผลและประเมินผล

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวช.2556

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวส.2557

   ระเบียบการวัดผลประเมินผลหลักสูตรระยะสั้น 2558

   โปรเเกรมสถิติการวิเคราะห์ข้อสอบการทำวิจัย

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ 62 word Excel

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ icon new2

  รายงานการนิเทศฝึกงาน icon new2

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

  คำสั่งนิเทศ ปี 2563 icon new2

  สมุดบันทึกการปฏิบัติงงนักเรียนฝึกงาน

  ระดับ  ปวช.   ปวส. icon new2

งานแนะแนวและจัดหางาน

  แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

  ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

  แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.) ปีการศึกษา2562

  ระเบียบการกู้ยืมเงิน

  ใบสมัครขอทุน Set

  แบบฟอร์มขอทุนราชกุมารี

งานวิทยบริการและห้องสมุด

  แบบรายการหนังสือ icon new2

  รายการหนังสือที่ผ่านการรับรอง icon new2

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เรื่อง อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา(จบภาคฤดูร้อน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ช่างยนต์ ช่างไฟ้ากำลัง  วันที่ 9 มิ.ย. 63

 

 นักศึกษาใหม่ ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วันที่ 10 มิ.ย. 63

 

 นักศึกษาใหม่ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา  วันที่ 11 มิ.ย. 63

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียนและมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง งดการจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง เลื่อนการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2563  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ครั้งที่ 5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

director

นายทวีวัฒน์  รื่นรวย

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ระบบบริหารสถานศึกษา STD2018

std2018 officer

 

std2018 teacher

 

std2018 student

 

รับสมัครออนไลน์

samakr

คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ad61

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

logo nsru

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

515035
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
19
114
580
513989
1967
1943
515035
Your IP: 3.237.186.116
Server Time: 2020-10-23 05:40:29

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ