ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

banner edr 1

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Wifi Mobile PC

- คู่มือการใช้งาน ระบบ RMS2007

      บุคลากร  1  2  3

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามดูแลผู้เรียน

pranorm

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

   งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ2562

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์60

   บันทึกเร่งด่วน60

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ62

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

งานบุคลากร

   เปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์

   ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

   บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ

   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

   แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน

   แบบฟอร์มการจัดทำ

   แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)

       - ระดับ 1  

       - ระดับ 2-5  

งานวิชาการ 

    การเก็บเงินบำรุงการศึกษา icon new2

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    รายงานการขาดเรียน61

    รายชื่อ ปวช.1  

    รายชื่อ ปวช.2  

    รายชื่อ ปวช.3  

    รายชื่อ ปวส.1  

    รายชื่อ ปวส.2  

งานสื่อการเรียนการสอน

   แบบประเมินการใช้สื่อการสอน 

งานหลักสูตร

  แบบฟอร์มส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ icon new2

  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้2562

  ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรูุ้2-61 

  แบบบันทึกหลังการสอน2562

งานวัดผลประเมินผล

   คำร้องฯงานวัดผลและประเมินผล

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวช.2556

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวส.2557

   ระเบียบการวัดผลประเมินผลหลักสูตรระยะสั้น 2558

   โปรเเกรมสถิติการวิเคราะห์ข้อสอบการทำวิจัย

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ 62 word Excel

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

  สมุดบันทึกการปฏิบัติงงนักเรียนฝึกงาน

  ระดับ  ปวช.   ปวส. icon new2

งานแนะแนวและจัดหางาน

  แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

  ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

  แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.) ปีการศึกษา2562

  ระเบียบการกู้ยืมเงิน

  ใบสมัครขอทุน Set

  แบบฟอร์มขอทุนราชกุมารี

งานวิทยบริการและห้องสมุด

  แบบรายการหนังสือ icon new2

  รายการหนังสือที่ผ่านการรับรอง icon new2

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เรื่อง อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา(จบภาคฤดูร้อน) icon new2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 icon new2

 

 นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ช่างยนต์ ช่างไฟ้ากำลัง  วันที่ 9 มิ.ย. 63

 

 นักศึกษาใหม่ ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วันที่ 10 มิ.ย. 63

 

 นักศึกษาใหม่ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา  วันที่ 11 มิ.ย. 63

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียนและมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง งดการจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง เลื่อนการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  icon new2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2563  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ครั้งที่ 5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

biceinvention

 

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

director

นายทวีวัฒน์  รื่นรวย

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ระบบบริหารสถานศึกษา STD2018

std2018 officer

 

std2018 teacher

 

std2018 student

 

รับสมัครออนไลน์

samakr

คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ad61

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

logo nsru

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

508830
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
158
163
796
507399
837
3433
508830
Your IP: 34.200.218.187
Server Time: 2020-08-07 18:32:32

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ