ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

banner edr 1

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Wifi Mobile PC

- คู่มือการใช้งาน ระบบ RMS2007

      บุคลากร  1  2  3

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามดูแลผู้เรียน

pranorm

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

   งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานการเงิน

   สัญญายืมเงิน

งานพัสดุ

   บันทึกข้อความ แต่งตั้งพัสดุชั่วคราว 64

   บันทึกจัดซื้อ2562

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์60

   บันทึกเร่งด่วน60

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ62

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

งานบุคลากร

   เปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์

   ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

   บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ

   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

   แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน

   แบบฟอร์มการจัดทำ

   แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)

       - ระดับ 1  

       - ระดับ 2-5  

งานวิชาการ 

    การเก็บเงินบำรุงการศึกษา icon new2

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    รายงานการขาดเรียน61

    รายชื่อ ปวช.1  

    รายชื่อ ปวช.2  

    รายชื่อ ปวช.3  

    รายชื่อ ปวส.1  

    รายชื่อ ปวส.2  

งานสื่อการเรียนการสอน

   แบบประเมินการใช้สื่อการสอน 

งานหลักสูตร

 แผนจัดการเรียนรูุ้ปี2564icon new2

  แบบฟอร์มส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้2562

  ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรูุ้2-61 

  แบบบันทึกหลังการสอน2562

งานวัดผลประเมินผล

   คำร้องฯงานวัดผลและประเมินผล

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวช.2556

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวส.2557

   ระเบียบการวัดผลประเมินผลหลักสูตรระยะสั้น 2558

   โปรเเกรมสถิติการวิเคราะห์ข้อสอบการทำวิจัย

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ 62 word Excel

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ icon new2

  รายงานการนิเทศฝึกงาน icon new2

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

  คำสั่งนิเทศ ปี 2563 icon new2

  สมุดบันทึกการปฏิบัติงงนักเรียนฝึกงาน

  ระดับ  ปวช.   ปวส. 

งานแนะแนวและจัดหางาน 

  แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา icon new2

  ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา 

งานวิทยบริการและห้องสมุด

  แบบรายการหนังสือ icon new2

  รายการหนังสือที่ผ่านการรับรอง icon new2

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

   

 

 

headerasd

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เรื่อง กำหนดการต่างๆในการเปิดภาคเรียนในเทรอม1/2565new

 

...............................................................................................................

 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) นายคมสัน  พึ่งพรหม new

 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565

เรื่อง รับสมัครผู้ที่สนใจ รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ได้รับรองมาตรฐานจากฝีมือแรงงานnew 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส)รอบโควตา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เรื่อง การรับมอบนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบปกติ ปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เรื่อง อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา(จบภาคฤดูร้อน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน1 จำนวน1 รายการ  new

 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน1 จำนวน1 รายการ  new

 

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  new

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

 

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย new

ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 5 สถานีควบคุมด้วย PLC (e-bidding)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 5 สถานีควบคุมด้วย PLC (e-bidding)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2563  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ครั้งที่ 5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

Director1

นายทวีวัฒน์  รื่นรวย

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ระบบบริหารสถานศึกษา STD2018

std2018 officer

 

std2018 teacher

 

std2018 student

 

รับสมัครออนไลน์

samakr

คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ad61

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

logo nsru

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

551171
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
5
113
270
550858
886
819
551171
Your IP: 34.231.244.12
Server Time: 2022-05-27 00:52:14

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ