นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

- ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Wifi Mobile PC

- คู่มือการใช้งาน ระบบ RMS2007

      บุคลากร  1  2  3

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามดูแลผู้เรียน

pranorm

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ2562

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์60

   บันทึกเร่งด่วน60

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ62

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

งานบุคลากร

   เปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์

   ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

   บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ

   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

   แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน

   แบบฟอร์มการจัดทำ

   แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)

       - ระดับ 1  icon new2

       - ระดับ 2-5  icon new2

งานวิชาการ  

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    รายงานการขาดเรียน61

    รายชื่อ ปวช.1  icon new2

    รายชื่อ ปวช.2  icon new2

    รายชื่อ ปวช.3  icon new2

    รายชื่อ ปวส.1  icon new2

    รายชื่อ ปวส.2  icon new2

 

งานสื่อการเรียนการสอน

   แบบประเมินการใช้สื่อการสอน 

งานหลักสูตร

  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้2562icon new2

  ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรูุ้2-61 

  แบบบันทึกหลังการสอน2562icon new2

งานวัดผลประเมินผล

   คำร้องฯงานวัดผลและประเมินผล

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวช.2556

   ระเบียบการวัดผลประเมินผล ปวส.2557

   ระเบียบการวัดผลประเมินผลหลักสูตรระยะสั้น 2558

   โปรเเกรมสถิติการวิเคราะห์ข้อสอบการทำวิจัย

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ 62 word Excel

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

  สมุดบันทึกการปฏิบัติงงนักเรียนฝึกงาน

  ระดับ  ปวช.   ปวส. icon new2

งานแนะแนวและจัดหางาน

  แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

  ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

  แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.) ปีการศึกษา2562

  ระเบียบการกู้ยืมเงิน

  ใบสมัครขอทุน Set

  แบบฟอร์มขอทุนราชกุมารี

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

biceinvention

 

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) icon new2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ครั้งที่ 5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 4  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ครั้งที่ 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 3   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 3  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining ครั้งที่ 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเ้ฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลล์หัวฉีดคอมมอนเรล


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 

 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐อเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว) ครั้งที่ 2

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว)

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

boss

นายสมหมาย  โพธิ์อ่อน

ผู้อำนวยการ

รับสมัครออนไลน์

samakr

คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ad61

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

475882
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
110
134
414
474960
1428
2454
475882
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 21:38:28

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ