นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่น

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่วน-วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

งานบุคลากร

   เปลี่ยเวรยาม

   ใบลา

   เดินทางไปราชการ

งานวิชาการ  

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    หนังสือแจ้งขาดเรียน

    แบบการส่งผลการเรียน-ขร

    แบบการส่งผลการเรียน-มส

    หมดสิทธิสอบ

    progress-chart-59

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    บันทึกหลังสอน

    รายงานการขาดเรียน

    รายชื่อ ปวช.1 

    รายชื่อ ปวช.2

    รายชื่อ ปวช.3

    รายชื่อ ปวส.1

    รายชื่อ ปวส.2

งานหลักสูตร

    แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้

งานวัดผลประเมินผล

   ระเบียบ ปวช.56 และเอกสารแนบท้ายระเบียบ

   ระเบียบ ปวส.57 และแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายระเบียบ

   เอกสารวัดผล

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ word Excel

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

งานวิจัย

  แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัย

  หลักการเขียนงานวิจัย

  ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์2560

  บันทึกจัดซื้อ

  ประมาณการ

  ฟอร์มสผ.1

  แบบนำเสนอ

  แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์

  ตัวอย่างรูปเล่มโครงการนักเรียน

  คู่มือ สิ่งประดิษฐ์ อศจ ภาค ชาติ

  ร่างคำสั่งประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  ตัวอย่างรูปเล่มวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

   - กระเป๋าเครื่องเสียง WORD

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ WORD

   - แผ่นพับสิ่งประดิษฐ์-digital-voltage

      กาบไผ่

  วิจัยในชั้นเรียน  

งานแนะแนวและจัดหางาน

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสาแบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

รางวัลเหรียญทองระดับภาค

ผลการประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยรเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาค ผลปรากฏว่า ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์(E-CAD Room) ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ได้ผ่านเข้าไปประกวดต่อ ในระดับชาติ โดยมีกำหนดประกวดในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นับว่าเป็นรางวัลแห่งการร่วมมือร่วมใจของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และทุกฝ่ายในวิทยาลัย ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูง และจะสู้กันต่อไปในระดับชาติ

1372560

แสดงความยินดี

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

22525600

 

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2252560

มูลนิธิ The SET Foundation

1572560

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดพิธีรับทุนการศึกษา The SET Foundation และทุนสงเคราะห์ มอบโดย มูลนิธิ The SET Foundation มีนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๕๐ คน 
....ชาววิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอขอบพระคุณมูลนิธิ The SET Foundation ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา....

แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล

1472560

เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายอนันต์ โดรณ ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ"เขลางค์นครเกมส์" ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งรางวัลที่ได้ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยไทยสมัครเล่น

มอบทุนการศึกษา

2352560

Fix it center

1862560

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ณ โรงเรียนวัดหนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 17-18 มิถุนายน 2560

กิจกรรม

3052560

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งครูที่ปรึกษาของแต่ละแผนกวิชา

 

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งครูที่ปรึกษาของแต่ละแผนกวิชา

 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วิทยาลัยการอาชีพบรรพติสัย

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 icon new2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 

 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐อเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว) ครั้งที่ 2

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว)

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

PO

นายอนันต์ โดรณ

ผู้อำนวยการ

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

425863
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
89
34
123
425138
1765
2797
425863
Your IP: 54.80.158.127
Server Time: 2017-07-24 19:14:49

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ