นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่น

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่วน-วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

งานบุคลากร

   เปลี่ยเวรยาม

   ใบลา

   เดินทางไปราชการ

งานวิชาการ  

    หนังสือแจ้งขาดเรียน

    แบบการส่งผลการเรียน-ขร

    แบบการส่งผลการเรียน-มส

    หมดสิทธิสอบ

    Progess Chart

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    บันทึกหลังสอน

    รายงานการขาดเรียน

    รายชื่อ ปวช.1 

    รายชื่อ ปวช.2

    รายชื่อ ปวช.3

    รายชื่อ ปวส.1

    รายชื่อ ปวส.2

งานหลักสูตร

    แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   คู่มือครูที่ปรึกษา

   แบบฟอร์มเครื่อ่งมือครูที่ปรึกษา

   บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง

   ตารางกำหนดการออกเยี่ยมบ้าน

   แบบบันทึกรายงานการออกเยี่ยมบ้าน

   บันทึกเยี่ยมบ้าน

   หน้าปกเยี่ยมบ้าน

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

งานวิจัย

  แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์

  แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

  ตัวอย่างรูปเล่มโครงการนักเรียน

  ตัวอย่างรูปเล่มวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

   - กระเป๋าเครื่องเสียง WORD

   - กระเป๋าเครื่องเสียง PDF

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ WORD

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ PDF

   - ตัวอย่างแผ่นพับ

  งานแนะแนวและจัดหางาน

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสาแบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

ยินดีต้อนรับ คุณครู ประนอม เบิกบาน

2762559

ชาววิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณครู ประนอม เบิกบาน เข้ามาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ....."ชาววิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยขอต้อนรับครับ".....

ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2559

2362559

22262559

โครงการพระธรรมทูตสัญจร

1962559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 โครงการพระธรรมทูตสัญจร เข้ามาให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย คลิกดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

2162559

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระภาษาไทย.....แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ มากมาย คลิกดูรูปเพิ่มเติม

ประกวดห้องเรียน

2262559

วันที่ 22 มิถุนายน2559 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยได้ประกวดห้องสถานที่จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SBC) คลิกดูรูปเพิ่มเติม

 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

2062559

วันที่ 17- 18 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล คลิกดูรูป

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 1/2559

1662559

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ทำการตรวจสุขภาพ นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1-2559 ทุกแผนกทุกชั้นปี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1462558

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา คลิกดูรูปเพิ่มเติม

อบรมเรื่องเพศ

1462559

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบรรพตพิสัย ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง เพศศึกษาในสถานศึกษา ในโครงการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเเละป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ คลิกดูรูปเพิ่มเติม

โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ

 1062559

ร่วมกับอำเภอบรรพตพิสัยจัดงานโครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมอบรม 470 คน ยานพาหนะจำนวน 470 คัน เต็มความจุ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

962559

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมกับ Mr. Peter เเละคณะ พิจารณาทุนเเละคณะออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยการออกหน่วย

962559

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 ณ คณะวิทยาการจัดการเเละสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คลิกดูรูป

862889

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอขอบคุณบริษัทกุลเอ็นจิเนียนริ่ง จำกัด(มหาชน) ที่มอบเเผงโซล่าเซลล์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะคับ

762559

ออกหน่วยวัดคลองสองหน่อ

662559

ครูนำเด็กอิเล็กทรอนิกส์สำรวจอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดบ้านไผ่เเพื่อเดินสายอินเตอร์เน็ตก่อนออกไปทำจริง

อบรมโครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่นักเรียน

662559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 516 เเละห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

สถานศึกษาธรรมาภิบาล

262559

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดโครงการอบรมนักศึกษาเเกนนำธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย (516) (ชุดที่1)

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 icon new2

ผู้ชนะเสนอราคา คลิกรายละเอียด


วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์  คลิกรายละเอียด


 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 

สอบราคาการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๕.๐๐) เทคอนกรีตเหล็ก วิทยาลัยการอาชีพบรรพติสัย  คลิกรายละเอียด


 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)  คลิกรายละเอียด


วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด


 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยืนเสนอรายละเอียดเฉพาะลักษณะครุภัณฑ์ คลิกรายละเอียด


วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 

 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดสอบราคา และคณะกรรมการเปิดรับพัสดุ สำหรับการสอบซื้อราคาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา คลิกรายละเอียด


วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี คลิกรายละเอียด


วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม คลิกรายละเอียด


วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2558

 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดนตรี คลิกรายละเอียด

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

PO

นายอนันต์ โดรณ

ผู้อำนวยการ

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

bhotrean PS
Access
237362
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
828
459
1287
230193
23029
19804
237362
Your IP: 54.146.43.202
Server Time: 2016-06-27 11:00:16

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ