17102559

นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่น

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่วน-วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

งานบุคลากร

   เปลี่ยเวรยาม

   ใบลา

   เดินทางไปราชการ

งานวิชาการ  

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    หนังสือแจ้งขาดเรียน

    แบบการส่งผลการเรียน-ขร

    แบบการส่งผลการเรียน-มส

    หมดสิทธิสอบ

    progress-chart-59

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    บันทึกหลังสอน

    รายงานการขาดเรียน

    รายชื่อ ปวช.1 

    รายชื่อ ปวช.2

    รายชื่อ ปวช.3

    รายชื่อ ปวส.1

    รายชื่อ ปวส.2

งานหลักสูตร

    แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   แบบฟอร์มเครื่่องมือครูที่ปรึกษา

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

งานวิจัย

  บันทึกจัดซื้อ

  ประมาณการ

  ฟอร์มสผ.1

  ข้อกำหนด เกณฑ์

  แบบนำเสนอ

  แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์

  แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

  ตัวอย่างรูปเล่มโครงการนักเรียน

  คู่มือ สิ่งประดิษฐ์ อศจ ภาค ชาติ

  ร่างคำสั่งประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  ตัวอย่างรูปเล่มวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

   - กระเป๋าเครื่องเสียง WORD

   - กระเป๋าเครื่องเสียง PDF

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ WORD

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ PDF

   - แผ่นพับสิ่งประดิษฐ์-digital-voltage

      กาบไผ่

  วิจัยในชั้นเรียน  

งานแนะแนวและจัดหางาน

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสาแบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

 

 

ASD

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!!! วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย กำลังรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง

812560

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

1812560

ชาววิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ สิงห์ทอง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกการบัญชี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันครู

1712560

เช้าวันที่ 16 มกราคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู พิธีตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นิทรรศการองค์การฯมาตรฐานดีเด่น

1012560

มหกรรมอาชีวศึกษา....ระดับภาค...ภาคเหนือ..ครั้งที่28

เข้ารับรางวัลพระราชทาน

8122559

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้แก่ นางสาวชุติญา สุขานุสาสตร์ นักศึกษาระดับ ปวช. และ นางสาววิลาวรรณ นาคราช นักศึกษาระดับ ปวส. เข้ารับการประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560

512560

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2559-4 มกราคม 2560 เวลา 08.30-00.30 น. โดยบริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บัดนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว 
....วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือ ช่วยกันจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอบคุณทุกๆท่านที่ไว้วางใจเข้ารับบริการของวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย....

ได้รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

17122559

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 (สถานศึกษาขนาดเล็ก

ปฎิทินฝ่ายวิชาการ

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 icon new2

 ยกเลิก!!ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ประกวดราคาจ้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐อเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว) ครั้งที่ 2

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิัว)

ข่าวสมัครงานราชการ

V-Cop

ผู้บริหาร

PO

นายอนันต์ โดรณ

ผู้อำนวยการ

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

bhotrean PS
Access
380024
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1046
5658
8219
367316
15660
16368
380024
Your IP: 184.73.25.126
Server Time: 2017-01-19 20:53:34

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ