นาฬิกา

แผนกวิชา

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

eng

RMS 2007

PMS 2

SMS 2

SLB 2

ผลงานครู

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

   พรบ อาชีวศึกษา 2551

   ระเบียบอาชีวศึกษา 2552

งานพัสดุ

   บันทึกจัดซื้อ

   ประมาณการ

   แบบโครงสร้างการฝึกประมาณค่าใช้จ่าย-สผ.1

   แบบขออนุญาตใช้รถราชการ

   บันทึกการขอซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่น

   บันทึกการจัดซื้อเร่งด่วน-วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

งานบุคลากร

   เปลี่ยเวรยาม

   ใบลา

   เดินทางไปราชการ

งานวิชาการ  

    แบบดูแลแทน

    แบบสอนแทน

    หนังสือแจ้งขาดเรียน

    แบบการส่งผลการเรียน-ขร

    แบบการส่งผลการเรียน-มส

    หมดสิทธิสอบ

    progress-chart-59

    ใบเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

    บันทึกหลังสอน

    รายงานการขาดเรียน

    รายชื่อ ปวช.1 

    รายชื่อ ปวช.2

    รายชื่อ ปวช.3

    รายชื่อ ปวส.1

    รายชื่อ ปวส.2

งานหลักสูตร

    แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้

งานวางแแผนและงบประมาณ

   แบบฟอร์มโครงการ

   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

   แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559

การควบคุมภายใน

   คำอธิบาย ปย

   แบบ ปย.1

   แบบ ปย.2

งานครูที่ปรึกษา

   คู่มือกิจกรรมโฮมรูม

   คู่มือครูที่ปรึกษา

   แบบฟอร์มเครื่อ่งมือครูที่ปรึกษา

   บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง

   ตารางกำหนดการออกเยี่ยมบ้าน

   แบบบันทึกรายงานการออกเยี่ยมบ้าน

   บันทึกเยี่ยมบ้าน

   หน้าปกเยี่ยมบ้าน

งานทวิภาคี

  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

  ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา

  บันทึกรายงานการนิเทศ

  รายงานการนิเทศฝึกงาน

  คำสั่งนิเทศ ปี 2559

งานวิจัย

  บันทึกจัดซื้อ

  ประมาณการ

  ฟอร์มสผ.1

  งานแนะแนวและจัดหางาน

    - ข้อกำหนด เกณฑ์

    - แบบนำเสนอ

  แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์

  แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

  ตัวอย่างรูปเล่มโครงการนักเรียน

  ตัวอย่างรูปเล่มวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

   - กระเป๋าเครื่องเสียง WORD

   - กระเป๋าเครื่องเสียง PDF

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ WORD

   - สิ่งประดิษฐ์จากกาบไฝ่ PDF

   งานแนะแนวและจัดหางาน

  งานแนะแนวและจัดหางาน

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสาแบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - แบบฟอร์-โครงการจิตอาสา

   - ฟอร์มขอทุน-นักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

   บันทึกข้อความ

  

 

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA

2382559

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA คลิกดูรูปเพิ่มเติม

ประกวดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง

1782559

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ประกวดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ ในชือห้องเรียน Smart Business Computer (SBC) คลิกดูรูปเพิ่มเติม 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

เตรียมการเมื่อเกิดอัคคีภัย

2872559

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ได้จัดโครงการเตรียมการเมื่อเกิดอัคคีภัยเเละเหตุ ประจำปี 2559 สุดท้ายนี้ทางวิทยาลัย ฯ ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัยนายสุเมธ นภาพร เเละคณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่าน คลิกดูรูปเพิ่มเติม

เข้ารับรางวัลพระราชทาน

182559

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.2559 นางสาวรุจี ขวัญมั่น นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา คลิกดูรูปเพิ่มเติม

วันแม่แห่งชาติ

20140815101445

1182559

ประกาศ!! งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 icon new2

ผู้ชนะเสนอราคา คลิกรายละเอียด


วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์  คลิกรายละเอียด


 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 

สอบราคาการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๕.๐๐) เทคอนกรีตเหล็ก วิทยาลัยการอาชีพบรรพติสัย  คลิกรายละเอียด


 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)  คลิกรายละเอียด


วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด


 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยืนเสนอรายละเอียดเฉพาะลักษณะครุภัณฑ์ คลิกรายละเอียด


วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 

 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดสอบราคา และคณะกรรมการเปิดรับพัสดุ สำหรับการสอบซื้อราคาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา คลิกรายละเอียด


วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี คลิกรายละเอียด


วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 

 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม คลิกรายละเอียด


วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2558

 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดนตรี คลิกรายละเอียด

 

ข่าวสมัครงานราชการ

ผู้บริหาร

PO

นายอนันต์ โดรณ

ผู้อำนวยการ

ตรวจสอบผลการเรียน

รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียน


ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

eDLTV

รับส่งหนังสือ Online

e office2

link น่าสนใจ

facebook 

facebook bice 

Seo 

VEC 

ksp

boga 

studentloan 

v cop

งานครูที่ปรึกษา

KU

bhotrean PS
Access
275359
วันนี้
เมื่อว่านนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
508
969
5852
263720
18361
15949
275359
Your IP: 54.144.39.30
Server Time: 2016-08-27 20:12:33

Login Form

เกี่ยวกับ สอศ.

 

 

หน่วยงานภายใน สอศ.

 

 

ลิงค์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ อศจ. นครสวรรค์

» วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

» วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

» วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

» วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

» วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

» วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ